Ο προφορικός Λόγος του Θεού μεταδίδεται από την Εκκλησίαν του και δια μέσου των Ερτζιανών, κάτι το οποίον έχουν επιτύχει περισσότερες Μητροπόλεις της Ελλαδικής Εκκλησίας με επικεφαλής και πρωτοπόρον τον Ραδιοφωνικόν Σταθμόν της Εκκλησίας της Ελλάδος, του προγράμματος αυτού αναμεταδιδομένου και από άλλας Μητροπόλεις.

Την ευκαιρίαν αυτήν εχρησιμοποίησε και η Τοπική Εκκλησία της Κεφαλληνίας δια της τοποθετήσεως κεραίας αναμεταδόσεως εις την κορυφήν του Αίνου, από όπου μεταδίδεται το πρόγραμμα του επισήμου αυτού Σταθμού της Εκκλησίας επί 24ώρου βάσεως, ενώ ταυτοχρόνως εδημιουργήσαμεν εις το Πνευματικόν κέντρον "Ο Απόστολος Παύλος" της Ιεράς Μητροπόλεώς μας Ραδιοφωνικόν Σταθμόν, ο οποίος χρησιμοποιείται δια των καταλλήλων μηχανημάτων και ως τοπικός Ραδιοφωνικός Σταθμός, αποσυνδεομένου και επανασυνδεομένου με τον Σταθμόν της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ούτω εδημιουργήσαμε ταυτοχρόνως και τον δικόν μας Ραδιοφωνικόν Σταθμόν, μέσω του οποίου επικοινωνούμε με το πλήρωμα της τοπικής και μόνον Εκκλησίας δια ομιλιών και αναμεταδόσεως απευθείας των διαφόρων εκδηλώσεων που γίνονται εις το Πνευματικόν Κέντρον της Ιεράς Μητροπόλεως.

Οι επισκέπται της ιστοσελίδος αυτής που κατοικούν εις τον χώρον της νήσου έχουν τη δυνατότητα να συνδέονται με τον Σταθμόν μας που εκπέμπει στους 106,3Μz στα FM καθημερινώς από 5.30μ.μ. έως 6.30μ.μ. και σε επανάληψη 11.00π.μ. το πρωί της επόμενης μέρας.

Την δε αλλαγήν του προγράμματος θα ανακοινώσομεν και από αυτής της θέσεως εγκαίρως, εφόσον ακόμη ευρισκόμεθα εις την αρχήν.

Δοξάζομεν τον Θεόν, διότι και τούτον το έργον αποβλέπει εις την δόξαν Αυτού και της Αγιωτάτης αυτού Εκκλησίας, και όντως καλόν έργον εποιήσαμεν.